End user license agreement

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR INSTALLATIE OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT GEEFT U UW AANVAARDING AAN EN STEMT U IN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, INSTALLEER OF GEBRUIK HET PRODUCT NIET.

 1.  GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ALGEMENE BEPALINGEN
  1. Deze algemene voorwaarden (de “voorwaarden”) beheersen uw gebruik van Trax GPS-trackerhardware (de “Trax-hardware”) en de in navolging van deze voorwaarden gedownloade en/of geïnstalleerde in licentie gegeven computerprogramma(‘s) (de “Trax-software”). Trax-hardware en Trax-software worden hierna gezamenlijk het “product” genoemd. De specifieke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Trax-hardware, zijn beschikbaar op www.traxfamily.com. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt de licentiehouder (zoals hieronder gedefinieerd) in met de specifieke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Trax-hardware en het privacybeleid dat beschikbaar is op www.traxfamily.com.
  2. Mededelingen in deze voorwaarden inzake Trax-hardware zijn alleen van toepassing indien de licentiehouder de Trax-hardware heeft gekocht of gebruikt. Indien de licentiehouder de Trax-hardware niet heeft gekocht of gebruikt, verwijzen alle referenties naar het product in deze voorwaarden naar de Trax-software.
  3. Google, Apple Inc en Microsoft Corporation worden hierna “applicatieleveranciers” genoemd. Mededelingen in deze voorwaarden inzake de “applicatieleveranciers” zijn alleen van toepassing op gebruikers die toegang hebben tot hun Trax-software via iOS van Apple Inc, via Android van Google en via Windows Phone Store van Microsoft Corporation.
  4. Het product wordt geleverd door WTS – Wonder Technology Solution AB (“WTS”) en deze voorwaarden zijn tussen u (de “licentiehouder”) en WTS opgesteld. De applicatieleveranciers hebben geen verantwoordelijkheid onder deze voorwaarden met betrekking tot de inhoud, garanties, onderhoud of ondersteuning. Door deze voorwaarden te accepteren stemt u ermee in met dat de applicatieleveranciers externe begunstigden van deze voorwaarden zijn en dat de desbetreffende applicatieleverancier daarom de bepalingen van deze voorwaarden tegen u mag afdwingen als externe begunstigde.
  5. WTS behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken de voorwaarden aan te passen met of zonder kennisgeving aan de licentiehouder. De nieuwste versie zal beschikbaar zijn op de website www.traxfamily.com en de licentiehouder verbindt zich om de website regelmatig te bezoeken omdat de laatste versie van de voorwaarden bindend zijn voor de licentiehouder. De licentiehouder erkent en stemt ermee in dat het doorlopende gebruik van het product nadat de voorwaarden zijn gewijzigd, zal aangeven dat de licentiehouder de aanpassingen heeft aanvaard.
  6. HET PRODUCT IS ALLEEN BEDOELD OM KINDEREN TE VOLGEN WIER OUDERS OF VOOGD VOORAFGAAND EXPLICIET HUN TOESTEMMING HEBBEN GEGEVEN OM DE LOCATIE VAN HUN KINDEREN TE VOLGEN. DIEREN EN VOLWASSENEN DIE VOORAFGAAND EXPLICIET HUN TOESTEMMING HEBBEN GEGEVEN DAT HUN LOCATIE MAG WORDEN GEVOLGD (HET “BEOOGDE DOEL”); HET MAG NIET VOOR ENIG ANDER DOEL WORDEN GEBRUIKT. HET PRODUCT IS UITGERUST MET EEN SENSOR DIE NIET-GPS-TRACKING BIEDT EN DE SNELHEID EN BEWEGING VAN DE TRAX-HARDWARE BEREKENT. DEZE DIENST IS ECHTER MINDER BETROUWBAAR DAN GPS-TRACKING. DAAROM IS HET PRODUCT VOORNAMELIJK BEDOELD OM BUITENSHUIS TE VOLGEN. DE LICENTIEHOUDER ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT HET PRODUCT NIET IS BEDOELD OM DAADWERKELIJK TOEZICHT OP KINDEREN, DIEREN EN VOLWASSENEN OP WIE TOEZICHT MOET WORDEN GEHOUDEN, TE VERVANGEN EN DAT HET PRODUCT SLECHTS EEN HULPMIDDEL IS. ZOALS HIERONDER VERDER BESCHREVEN WORDT HET PRODUCT VOETSTOOTS GELEVERD EN ER WORDEN GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK GEGEVEN DOOR WTS INZAKE DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEGANKELIJKHEID EN BESCHIKBAARHEID. WTS BIEDT GEEN GARANTIES DAT EVENTUELE VERDWAALDE HUISDIEREN, KINDEREN OF VOLWASSENEN GEVONDEN ZULLEN WORDEN EN WTS BIEDT GEEN DIENSTEN OF ONDERSTEUNING VAN WELKE AARD DAN OOK VOOR HET LOKALISEREN VAN VERDWAALDE KINDEREN, HUISDIEREN EN/OF VOLWASSENEN. DE LICENTIEHOUDER ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT TUNNELS, GEBOUWEN, HEUVELS, WEER EN EEN GROOT AANTAL ANDERE FACTOREN EN OMSTANDIGHEDEN BUITEN DE CONTROLE VAN WTS STORINGEN IN HET FUNCTIONEREN VAN HET PRODUCT KUNNEN VEROORZAKEN EN DE LICENTIEHOUDER ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OP EIGEN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LICENTIEHOUDER ZAL GESCHIEDEN.

 2. Software
  1. Onderhavig aan de hierin gestelde algemene voorwaarden wordt aan de licentiehouder een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht gegund om de Trax-software te gebruiken met als enig doel het gebruik van het product (de “licentie”). Op voorwaarde dat alle kosten inzake de licentie door de licentiehouder zijn betaald, is de licentie geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de dag van de aankoop van de Trax-hardware (de “initiële licentieperiode”). De licentiehouder heeft de optie om de licentie te verlengen na het verstrijken van de initiële licentieperiode. Als de licentie niet wordt verlengd, wordt het product automatisch uitgeschakeld na het verstrijken van de initiële licentieperiode. De licentiehouder erkent en gaat ermee akkoord dat het product bestaat uit zowel Trax-hardware en Trax-software en dat het product zal ophouden te functioneren bij het verstrijken van de initiële licentieperiode, tenzij de licentie wordt verlengd door de licentiehouder. Het is enkel de verantwoordelijkheid van de licentiehouder om ervoor te zorgen dat de licentie wordt verlengd bij het verstrijken van de initiële licentieperiode en de licentiehouder begrijpt dat eventuele verlengingsaanbiedingen en herinneringen die door WTS worden verzonden optionele diensten van WTS zijn.
  2. De Trax-software kan delen van software bevatten die eigendom zijn van derden. Dergelijke software wordt ter beschikking gesteld onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van deze derde.
  3. De Trax-software biedt toegang tot Google Maps. De licentiehouder gaat ermee akkoord en begrijpt dat hij door het gebruik van de Trax-software door de licentiehouder voor de duur van het gebruik gebonden is aan de gebruiksvoorwaarden van Google die te vinden zijn op https://developers.google.com/maps/terms en het privacybeleid van Google, die van tijd tot tijd door Google gewijzigd worden en die momenteel beschikbaar zijn op http://www.google.com/privacy.html.
  4. De Trax-software biedt toegang tot Apple Maps . De licentiehouder gaat ermee akkoord en begrijpt dat hij door het gebruik van de Trax-software door de licentiehouder voor de duur van het gebruik gebonden is door de gebruiksvoorwaarden van Apple die te vinden zijn op https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-en.html en het privacybeleid van Apple, die van tijd tot tijd door Apple gewijzigd worden en die momenteel beschikbaar zijn op https://www.apple.com/legal/privacy.
  5. WTS behoudt alle rechten, impliciet of anderszins, die niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de licentiehouder hieronder en behoudt alle rechten, titels en belangen in en op de Trax-software.
  6. De licentiehouder gaat ermee akkoord dat hij geen enkel recht heeft om:
   1. de Trax-software of een deel daarvan op enigerlei wijze te wijzigen,
   2. om afgeleide werken op basis van de Trax-software of een deel daarvan te reverse-engineeren, decompileren, demonteren, wijzigen, aanpassen, verhuren, leasen of uitlenen. Dit betekent echter geen beperking van de handelingen met betrekking tot alle delen van de Trax-software die zijn gelicencieerd onder de licentie voor het algemeen publiek, voor zover deze handelingen niet kunnen worden beperkt onder dergelijke licentieovereenkomsten,
   3. de Trax-software als een managed service provider, application service provider, te gebruiken of ter beschikking te stellen in een commerciële timeshareovereenkomst of bij een activiteit te gebruiken met de bedoeling om rechtstreeks inkomsten te produceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WTS,
   4. de Trax-software in licentie hieronder door te verkopen, noch gebruik te maken van de software om consulting of opleidingen aan derden te geven
   5. de Trax-software aan een derde toe te wijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WTS,
   6. van de licentie gebruik te maken in strijd met deze voorwaarden of enig toepasselijke wetgeving.

 3. BESCHIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID EN DEKKING
  1. De licentiehouder erkent en gaat ermee akkoord dat WTS zich het recht voorbehoudt om zonder kennisgeving aan de licentiehouder de Trax-software naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen, bij te werken of te beëindigen. De licentiehouder erkent en gaat ermee akkoord dat het product bestaat uit zowel Trax-hardware en Trax-software en dat het product niet zal functioneren gedurende de tijd dat de Trax-software wordt gewijzigd, bijgewerkt of stopgezet.
  2. De toegankelijkheid van de Trax-software is afhankelijk van een groot aantal factoren en omstandigheden buiten de controle van WTS. Het is dus niet mogelijk voor WTS om garanties te geven dat gegevens of signalen kunnen worden verzonden, overgebracht en ontvangen op de bedoelde wijze of überhaupt. Dit betekent dat het niet mogelijk is voor WTS om eventuele garanties te geven met betrekking tot de volledigheid of kwaliteit van de locatie van de Trax-hardware die door kinderen en/of huisdieren wordt gedragen en waarom de licentiehouder ermee instemt en begrijpt dat het gebruik van het product gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de licentiehouder, zoals hieronder verder beschreven.
  3. Elke kaart met de dekking van het product, die eventueel door WTS, wordt geleverd, kan slechts worden beschouwd als de beste schatting van WTS ten aanzien van de geografische dekking en mag in geen geval worden beschouwd als enige garantie.
  4. De landen waar het product kan worden gebruikt, zullen worden vermeld op www.traxfamily.com (de “Oppervlakte van het grondgebied“). WTS behoudt zich het recht voor om de oppervlakte van het grondgebied van tijd tot tijd aan te passen (landen bijvoegen of verwijderen) en de toepasselijke oppervlakte van het grondgebied zal beschikbaar zijn op www.traxfamily.com en daarom verbindt de licentienemer zich ertoe om www.traxfamily.com op regelmatige basis opnieuw te bezoeken.

 4. WAARBORGEN, DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN.
  1. De licentiehouder erkent en aanvaardt dat het product niet de bedoeling heeft om het correct toezicht op kinderen, huisdieren en volwassenen die behoefte hebben aan toezicht, te vervangen ​​en dat het gebruik van het product op eigen risico en verantwoordelijkheid van de licentienemer gebeurt. WTS BIEDT GEEN GARANTIES DAT EVENTUELE VERDWAALDE HUISDIEREN, KINDEREN OF VOLWASSENEN GEVONDEN ZULLEN WORDEN EN WTS BIEDT GEEN DIENSTEN OF ONDERSTEUNING VAN WELKE AARD DAN OOK VOOR HET LOKALISEREN VAN VERDWAALDE KINDEREN, HUISDIEREN EN/OF VOLWASSENEN.
  2. DE LICENTIENEMER EN WTS ZIJN HET EROVER EENS DAT HET PRODUCT WORDT GELEVERD “IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT” EN DAT WTS, DE SERVICEPROVIDERS, DE DRAADLOZE PROVIDERS, DE APPLICATIEPROVIDERS EN DOCHTERONDERNEMINGEN VAN EEN VAN DE VOORGAANDE ,GEEN GARANTIE GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE NIET-INBREUK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEGANKELIJKHEID EN BESCHIKBAARHEID. DAAROM WORDT ER GEEN GARANTIE GEGEVEN DOOR WTS, ENIGE DOCHTERONDERNEMING VAN WTS, SERVICEPROVIDERS, DE DRAADLOZE PROVIDERS, DE APPLICATIEPROVIDERS, DIE UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE NIET-INBREUK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEGANKELIJKHEID EN BESCHIKBAARHEID MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN ALLE PRDIDUCTEN, DIENSTEN EN GESCHREVEN MATERIAAL DAT MET HET PRODUCT WORDT GEASSOCIEERD
  3. DE LICENTIENEMER EN WTS GAAN AKKOORD DAT WTS NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR INHOUD DIE DOOR DERDEN WORDT GELEVERD. ALLE INHOUD WORDT “IN DE STAAT WAARIN HIJ ZICH BEVINDT” GELEVERD EN WORDT NIET ONDERSTEUND. WTS BIEDT GEEN GARANTIES VOOR DE TOEKOMSTIGE INHOUD VAN DERDEN.
   4.4 WTS, DE SERVICEPROVIDERS, DE DRAADLOZE PROVIDERS, DE APPLICATIEPROVIDERS EN DOCHTERONDERNEMINGEN VAN EEN VAN DE VOORGAANDE,GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF KWALITEIT VAN ENIGE LOCATIE, KAARTGEGEVENS OF ANDERE GEGEVENS DIE AAN DE LICENTIEHOUDER BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT. HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DOOR DE LICENTIENEMER DIE DOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR DE LICENTIENEMER AAN DE LICENTIENEMER TER BESCHIKKING WORDT GESTELD GEBEURT OP EIGEN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LICENTIENEMER.
  4. KAARTGEGEVENS OF ANDERE DATA DIE AAN DE LICENTIEHOUDER TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD, NIET-SCHENDING VAN HET PRODUCT, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEGANKELIJKHEID OF DE BESCHIKBAARHEİD VAN HET PRODUCT. IN GEEN GEVAL ZAL WTS, EEN DOCHTERONDERNEMING VAN WTS, SERVICEPROVIDERS, DRAADLOZE PROVIDERS EN APPLICATIEPROVIDERS, OF EEN VAN DE LICENTIEHOUDERS, DIRECTEURS, WERKNEMERS OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN EEN VAN DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJK ZIJN TEN OPZICHTE VAN DE LICENTIEHOUDER ONDER ENIG CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID VERPLICHTINGEN OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE VOOR ENIGE GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE OF BIJZONDERE SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE EN GEGEVENS EN DERGELIJKE),OM HET EVEN OF ZE VOORZIEN, ONVOORZIEN ZIJN, OF VOOR KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, TECHNOLOGIE OF DIENSTEN, ONGEACHT DE GRONDSLAG VAN DE VORDERING ZELFS ALS WTS OF DE APPLICATIEPROVIDER OF EEN VAN HUN VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE WAT DE OORZAAK OOK IS EN ONGEACHT DE VORM VAN DE VORDERING ZAL WORDEN BEPERKT TOT HET GELDBEDRAG DAT DE LICENTIENEMER VOOR HET PRODUCT HEEFT BETAALD. ER KAN GEEN BEROEP TEGEN WTS WORDEN INGESTELD NA HET VERSTRIJKEN VAN EEN TERMIJN VAN ÉÉN (1) JAAR NA HET OPTREDEN VAN HET INCIDENT DAT DE VERMEENDE SCHADE AAN DE LICENTIENEMER ZOU HEBBEN VEROORZAAKT.
  5. DE LICENTIENEMER ERKENT EN AANVAARDT DAT DE LICENTIENEMER GEEN CONTRACTUELE BAND HEEFT MET EEN VAN VAN DE SERVİCEPROVIDERS VAN WTS EN DAT DE LICENTIENEMER GEEN DERDE BEGUNSTIGDE IS VAN ENIGE OVEREENKOMST TUSSEN WTS EN EEN SERVICEPROVIDER. TENZIJ DE LICENTIENEMER EEN APARTE OVEREENKOMST IS AANGEGAAN MET EEN VAN DE DIENSTVERLENERS BEGRIJPT DE LICENTIEHOUDER DAT DE SERVICEPROVIDERS VAN WTS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VAN WELKE AARD DAN OOK TEN OPZICHTE VAN DE LICENTIEHOUDER.

 5. PERSOONLIJKE GEGEVENS, ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN VERBETERING VAN DE DIENST
  1. De licentienemer geeft hierbij zijn goedkeuring dat, met het oog op het verstrekken van de diensten in verband met het product aan de licentiehouder en met het oog op direct marketing, persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot, naam, mobiele telefoonnummer, merk en model van mobiele telefoon, e-mail adres, betaalwijze, het feit of de licentienemer eigenaar is van een huisdier en/of kinderen heeft en andere informatie met betrekking tot de licentienemer kunnen worden verzameld, bewaard en verwerkt door WTS. De licentiehouder is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en waarheidsgetrouwe persoonsgegevens aan WTS. WTS zal dergelijke persoonlijke gegevens in zijn databases bewaren, zolang de licentienemer over een actieve gebruikersaccount voor de Trax-software beschikt. WTS zal de persoonlijke gegevens met het oog op direct marketing, persoonlijk één (1) extra jaar na de gebruikersaccount is verwijderd behouden. De licentiehouder die zich verzet tegen het feit dat persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden inzake direct marketing moeten WTS hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
  2. De licentiehouder geeft hierbij zijn toestemming dat, met het oog op het verstrekken van de diensten in verband met het product aan de licentiehouder, persoonlijke informatie zoals de locatie van de Trax-hardware van de licentiehouder en de locatie van de licentiehouder worden verzameld, bewaard en verwerkt door WTS. WTS zal dergelijke persoonlijke gegevens in zijn databases bewaren gedurende zestig (60) dagen vanaf het moment dat de desbetreffende gegevens werden verzameld.
  3. De licentiehouder kan te allen tijde verzoeken dat WTS alle geregistreerde gegevens over de licentiehouder aan hem meedeelt (een dergelijk verzoek kan eenmaal per jaar kosteloos worden gemaakt). De licentiehouder kan te allen tijde verzoeken dat WTS stopt met het verzamelen van persoonlijke gegevens met betrekking tot de licentiehouder en alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de licentiehouder uit de database worden verwijderd. De licentiehouder is zich ervan bewust en begrijpt dat het product automatisch wordt uitgeschakeld door WTS op verzoek van de licentiehouder in overeenstemming met de vorige zin, omdat een goed functionerend product afhankelijk is van de toegang van WTS tot de relevante persoonlijke informatie over de Licentiehouder
  4. Door het gebruik van het product stemt de licentiehouder in met het ontvangen van elektronische communicatie, inclusief maar niet beperkt tot e-mail, pushnotificaties, sms (short message service), mms (multimedia messaging service) van WTS of enige dienstverlener. Elektronische communicatie kan onder andere informatie bevatten met betrekking tot met het product gerelateerde diensten, informatie over de licentie…
  5. De Trax-software zal anonieme gegevens verzamelen tijdens het gebruik. Deze informatie bevat geen unieke identificatoren over uw product of u persoonlijk. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de nauwkeurigheid van de diensten in verband met het product, de kaarten en voor het maken van bijbehorende nieuwe diensten.
  6. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de licentienemer zijn onderworpen aan het privacybeleid van WTS dat beschikbaar is op www.traxfamily.com. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt de licentiehouder in met het privacybeleid. WTS behoudt zich het recht voor om het privacybeleid naar zijn eigen goeddunken te wijzigen, met of zonder kennisgeving aan de licentiehouder. De nieuwste versie zal beschikbaar zijn op de website www.traxfamily.com en de licentiehouder verbindt zich ertoe om de website regelmatig te bezoeken omdat de laatste versie van de voorwaarden bindend zijn voor de licentiehouder. De licentiehouder erkent en gaat ermee akkoord dat het verdere gebruik van het product nadat de voorwaarden zijn gewijzigd betekent dat de licentiehouder de wijzigingen heeft aanvaard.

 6. VERBINTENISSEN VAN DE LICENTIEHIOUDER
  1. Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving zal de licentienemer WTS, de serviceproviders, de draadloze providers, de applicatieproviders en de dochterondernemingen van elk van de voorgaande vrijwaren voor alle schade, verliezen en kosten (inclusief maar niet beperkt tot de kosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit de schending door de licentiehouder van deze voorwaarden en/of de voorwaarden die gelden voor de Trax-hardware.
  2. De licentievehouder verplicht zich ertoe: (i) het product niet te gebruiken in strijd met deze voorwaarden, de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Trax-hardware of het toepasselijke recht, (ii) om het product niet te gebruiken om een ​​persoon te vinden zonder de voorafgaandelijke toestemming van deze persoon, ( iii) het product alleen te gebruiken voor het beoogde doel, en (iv) de Trax-hardware niet te controleren, te lokaliseren of op enige andere wijze ervan gebruik maken met behulp van andere software dan de Trax-software.
  3. De licentiehouder is volledig verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een derde aan wie de licentiehouder toegang tot het product of het delen daarvan heeft verleend.
  4. De licentiehouder gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord dat WTS, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die WTS kan bezitten, gerechtigd zal zijn tot rechterlijke en andere billijke bescherming bij vermeende inbreuk zonder het betalen van een borg of andere zekerheidstelling ter voorkoming van een materiële niet-nakoming of de voortzetting van een materiële niet-nakoming van deze voorwaarden.

 7. BEËINDIGING
  1. WTS kan de toegang tot de Trax-software op elk moment aan de licentiehouder annuleren indien de licentiehouder in strijd handelt met de voorwaarden of indien de licentiehouder er niet in slaagt om eventuele servicekosten te betalen.
  2. De bepalingen van de inleiding, de paragrafen en bepalingen die volgens hun aard bestemd zijn van kracht te blijven bij het verstrijken of beëindiging van de voorwaarden zullen van kracht blijven na de beëindiging of het verstrijken van de voorwaarden, om welke reden dan ook.
  3. Na afloop of beëindiging van deze voorwaarden of de hieronder toegekende licentie zal WTS automatisch het product uitschakelen. De beëindiging van deze voorwaarden zal geen van beide partijen beperken in het gebruik van de rechtsmiddelen waarover zij beschikken, met inbegrip van een voorlopige voorziening of de licentiehouder ontslaan van zijn verplichting om alle kosten die zijn ontstaan ​​of die ten laste worden van de licentiehouder, te betalen.

 8. CONTACTGEGEVENS
  1. Alle vragen en andere communicatie met betrekking tot deze voorwaarden of het product geschieden schriftelijk en via e-mail of per aangetekend schrijven, gestuurd naar het volgende adres: WTS – Wonder Technology Solutions AB
   Upplandsgatan 7
   SE 11123 Stockholm
   ZWEDEN
 9. DIVERS
  1. Enige bepaling van deze voorwaarden die verboden is of niet afdwingbaar in enig rechtsgebied zal binnen dit rechtsgebied niet effectief zijn in de mate van het verbod of onuitvoerbaarheid zonder dat de overige bepalingen van de voorwaarden hun waarde verliezen. Elk verbod of niet-afdwingbaarheid in een rechtsgebied zal die bepaling in een ander rechtsgebied niet ongeldig of niet-afdwingbaar maken.
  2. De titels van deze voorwaarden zijn slechts voor referentie en mogen op geen enkele manier invloed hebben op de betekenis of interpretatie van de bepalingen van deze voorwaarden.
  3. Elk nalaten van WTS om gebruik te maken van enig recht of bepaling van deze voorwaarden of ze ten uitvoer te brengen, houdt geen verklaring van afstand in van dergelijk recht of bepaling.

 10. TOEPASSELIJK RECHT
  1. Deze voorwaarden, en alle geschillen, conflicten of aanspraken onder hen, worden beheerst door het materiële recht van Zweden, zonder verwijzing naar zijn principes van de wet.