End user license agreement

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PRODUKTEN ANGER DU ATT DU GODKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR SKA DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PRODUKTEN.

 1. ANVÄNDARVILLKOR OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
  1. Dessa villkor (”villkoren”) styr din användning av maskinvaran Trax GPS-spårsändare (”Trax-maskinvaran”) och de licensierade datorprogram som hämtas och/eller installeras under dessa villkor (”Trax-programvaran”). Trax-maskinvaran och Trax-programvaran ska nedan gemensamt kallas ”produkten”. De särskilda villkor som gäller för Trax-maskinvaran finns tillgängliga på www.traxfamily.com. Genom att samtycka till dessa villkor ska licenstagaren (enligt definitionen nedan) också samtycka till de särskilda villkoren som gäller Trax-maskinvaran och till sekretesspolicyn som finns tillgänglig på www.traxfamily.com.
  2. Anmärkningar i dessa villkor som rör Trax-maskinvaran ska endast vara tillämpliga om licenstagaren har köpt eller använder Trax-maskinvara. Om licenstagaren inte har köpt eller inte använder Trax-maskinvaran ska alla hänvisningar till produkten i dessa villkor endast hänvisa till Trax-programvaran.
  3. Google, Apple Inc och Microsoft Corporation ska nedan kallas ”programleverantörer”. Anmärkningar i dessa villkor som rör ”programleverantörer” ska endast vara tillämpliga för användare som använder Trax-programvaran via iOS från Apple Inc, via Android från Google och via Windows Phone Store från Microsoft Corporation.
  4. Produkten tillhandahålls av WTS – Wonder Technology Solutions AB (”WTS”) och dessa villkor gäller mellan dig (”licenstagaren”) och WTS. Programleverantörerna har inget ansvar enligt dessa villkor rörande innehåll, garantier, underhåll eller support. Genom att godkänna dessa villkor ska du samtycka till att programleverantörerna är utomstående förmånstagare till dessa villkor och att aktuella programleverantörer därmed kan verkställa bestämmelserna i dessa villkor mot dig som utomstående förmånstagare.
  5. WTS behåller rätten att helt på eget gottfinnande ändra villkoren med eller utan meddelande till licenstagaren. Den senaste versionen ska finnas tillgänglig på webbplatsen www.traxfamily.com och licenstagaren åtar sig att besöka webbplatsen regelbundet eftersom den senaste versionen av villkoren ska vara bindande för licenstagaren. Licenstagaren bekräftar och samtycker till att fortsatt användning av produkten efter det att villkoren ändrats ska anses utgöra licenstagarens godkännande av ändringarna.
  6. PRODUKTEN ÄR ENDAST AVSEDD ATT SPÅRA BARN OM FÖRÄLDRAR ELLER VÅRDNADSHAVARE UTTRYCKLIGEN TILLÅTIT DETTA INNAN BARNEN BÖRJAR SPÅRAS. HUSDJUR OCH VUXNA SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTIT SPÅRNING INNAN DERAS POSITION SPÅRAS (”AVSEDD ANVÄNDNING”) OCH PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ANDRA SYFTEN. PRODUKTEN ÄR UTRUSTAD MED EN GIVARE SOM MÖJLIGGÖR ICKE-GPS-BASERAD SPÅRNING GENOM ATT BERÄKNA TRAX-MASKINVARANS HASTIGHET OCH RÖRELSER, MEN TJÄNSTEN ÄR MINDRE TILLFÖRLITLIG ÄN GPS OCH DÄRFÖR ÄR PRODUKTEN FRÄMST AVSEDD FÖR SPÅRNING UTOMHUS. LICENSTAGAREN BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT PRODUKTEN INTE ÄR AVSEDD ATT ERSÄTTA KORREKT TILLSYN AV BARN, HUSDJUR OCH VUXNA I BEHOV AV TILLSYN OCH ATT PRODUKTEN ENDAST ÄR ETT HJÄLPMEDEL. I ENLIGHET MED VAD SOM BESKRIVS NEDAN SKA PRODUKTEN TILLHANDAHÅLLAS I BEFINTLIGT SKICK OCH WTS ERBJUDER INGA SOM HELST GARANTIER GÄLLANDE DESS LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, DESS TILLGÄNGLIGHET OCH DESS TILLGÅNG. WTS GARANTERAR INTE ATT FÖRSVUNNA HUSDJUR, BARN ELLER VUXNA KAN HITTAS OCH WTS TILLHANDAHÅLLER INTE PÅ NÅGOT SÄTT TJÄNSTER ELLER ASSISTANS FÖR ATT HITTA FÖRSVUNNA BARN, HUSDJUR OCH/ELLER VUXNA. LICENSTAGAREN BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT TUNNLAR, BYGGNADER, KULLAR, VÄDER OCH ETT STORT ANTAL ANDRA FAKTORER OCH OMSTÄNDIGHETER UTANFÖR WTS KONTROLL KAN STÖRA PRODUKTENS FUNKTION OCH LICENSTAGAREN BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN SKER PÅ LICENSTAGARENS RISK OCH ANSVAR.

 2. TRAX-PROGRAMVARA
  1. I enlighet med villkoren som anges här ska licenstagaren härmed beviljas en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar rätt att använda Trax-programvaran för det enda syftet att använda produkten (”licensen”). Under förutsättningen att alla avgifter förknippade med licensen betalas av licenstagaren ska licensen gälla under en period om två (2) år från inköpsdatumet för Trax-maskinvaran (den ”inledande licensperioden”). Licenstagaren har möjlighet att förlänga licensen när den inledande licensperioden löper ut. Om licensen inte förlängs inaktiveras produkten automatiskt när den inledande licensperioden löper ut. Licenstagaren bekräftar och samtycker till att produkten utgörs av både Trax-maskinvara och Trax-programvara och att produkten slutar att fungera när den inledande licensperioden löper ut om inte licensen förlängs av licenstagaren. Det är licenstagarens eget ansvar att se till att licensen förlängs när den inledande licensperioden löper ut och att licenstagaren förstår att eventuella erbjudanden och påminnelser om förlängning som skickas från WTS endast är valfria tjänster.
  2. Trax-programvaran kan innehålla delar av programvara som uteslutande tillhör tredje part. Sådan programvara tillhandahålls under villkoren från sådan tredje part.
  3. Trax-programvaran ger tillgång till Google Maps. Licenstagaren samtycker till och förstår att licenstagaren genom sin användning av Trax-programvaran samtycker till att vara bunden av Googles användarvillkor som finns på https://developers.google.com/maps/terms och av Googles sekretesspolicy, som kan ändras av Google från tid till annan, som för närvarande finns tillgänglig på
   http://www.google.com/privacy.html.
  4. Trax-programvaran ger tillgång till Apple Maps. Licenstagaren samtycker till och förstår att licenstagaren genom sin användning av Trax-programvaran samtycker till att vara bunden av Apples användarvillkor som finns på https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-en.html och av Apples sekretesspolicy, som kan ändras av Apple från tid till annan, som för närvarande finns tillgänglig på https://www.apple.com/legal/privacy.
  5. WTS behåller alla underförstådda eller andra rättigheter som inte uttryckligen beviljas licenstagaren i dessa villkor och behåller alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till Trax-programvaran.
  6. Licenstagaren samtycker till att inte ha någon som helst rätt att
   1. ändra Trax-programvaran eller någon del av denna på något sätt
   2. dekonstruera, dekompilera, demontera, ändra, anpassa, hyra ut, leasa, låna ut eller skapa härledda verk baserade på Trax-programvaran eller någon del denna, men detta ska inte på något sätt inskränka åtgärder rörande de delar av Trax-programvaran som licensieras enligt allmän licens, i den utsträckning sådana åtgärder inte kan begränsas i sådana licensavtal
   3. använda eller tillhandahålla Trax-programvaran som leverantör av hanteringstjänster, som leverantör av programtjänster eller i något kommersiellt andelsavtal, eller i andra aktiviteter avsedda att generera intäkter utan att förstå få ett skriftligt godkännande från WTS
   4. sälja Trax-programvara som licensieras under dessa villkor eller använda programvaran för att erbjuda konsult- eller utbildningstjänster till tredje part
   5. överlåta Trax-programvaran till tredje part utan att först få ett skriftligt godkännande från WTS
   6. använda licensen i strid mot dessa villkor eller tillämplig lagstiftning.

 3. TILLGÅNG, TILLGÄNGLIGHET OCH TÄCKNING
  1. Licenstagaren bekräftar och samtycker till att WTS behåller rätten att när som helst och oavsett orsak ändra, uppdatera eller avbryta Trax-programvaran helt utifrån eget gottfinnande och utan att behöva meddela licenstagaren. Licenstagaren bekräftar och samtycker till att produkten utgörs av både Trax-maskinvara och Trax-programvara och att produkten inte fungerar under tiden Trax-programvaran ändras, uppdateras eller avbryts.
  2. Trax-programvarans tillgänglighet är beroende av ett stort antal faktorer och omständigheter som inte kan styras av WTS. Därför är det inte möjligt för WTS att försäkra att data eller signaler kan sändas, överföras eller tas emot på avsett sätt, eller överhuvud taget. Detta innebär att det inte är möjligt för WTS att försäkra fullständigheten eller kvaliteten på positionen för Trax-maskinvara som bärs av barn och/eller husdjur och därför ska licenstagaren samtycka till och förstå att användningen av produkten sker på licenstagarens risk och ansvar enligt vad som anges närmare nedan.
  3. Eventuella täckningskartor som tillhandahålls av WTS för produkten ska endast anses utgöra WTS bästa uppskattning av den geografiska täckningen och ska aldrig anses utgöra någon form av garanti.
  4. De länder där produkten kan användas anges på www.traxfamily.com (”täckningsområdet”). WTS behåller rätten att ändra täckningsområdet (lägga till eller ta bort länder) då och då. Det gällande täckningsområdet finns tillgängligt på www.traxfamily.com och licenstagaren ska därför besöka www.traxfamily.com regelbundet.

 4. GARANTIER, FRISKRIVNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
  1. LICENSTAGAREN BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT PRODUKTEN INTE ÄR AVSEDD ATT ERSÄTTA KORREKT TILLSYN AV BARN, HUSDJUR OCH VUXNA I BEHOV AV TILLSYN OCH ATT ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN SKER PÅ LICENSTAGARENS RISK OCH ANSVAR. WTS GARANTERAR INTE ATT FÖRSVUNNA HUSDJUR, BARN ELLER VUXNA KAN HITTAS OCH WTS TILLHANDAHÅLLER INTE PÅ NÅGOT SÄTT TJÄNSTER ELLER ASSISTANS FÖR ATT HITTA FÖRSVUNNA BARN, HUSDJUR OCH/ELLER VUXNA.
  2. LICENSTAGAREN OCH WTS SAMTYCKER TILL ATT PRODUKTEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ATT WTS, TJÄNSTELEVERANTÖRERNA, DE TRÅDLÖSA OPERATÖRERNA, PROGRAMLEVERANTÖRERNA OCH DOTTERBOLAGEN TILL DE FÖREGÅENDE INTE ERBJUDER NÅGRA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR PRODUKTEN, VILKET OMFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL GARANTIER OM ICKE-KRÄNKNING, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TILLGÄNGLIGHET OCH TILLGÅNG. DÄRMED ERBJUDS INGA GARANTIER AV WTS, WTS DOTTERBOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRERNA, DE TRÅDLÖSA OPERATÖRERNA ELLER PROGRAMLEVERANTÖRERNA. DESSA SKA UTTRYCKLIGEN FRISKRIVAS FRÅN ALLA ANDRA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VILKET OMFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL GARANTIER OM ICKE-KRÄNKNING, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TILLGÄNGLIGHET OCH TILLGÅNG I SAMBAND MED PRODUKTEN OCH PRODUKTER, TJÄNSTER OCH SKRIFTLIGA MATERIAL ANKNUTNA TILL PRODUKTEN.
  3. LICENSTAGAREN OCH WTS SAMTYCKER TILL ATT WTS INTE SKA ANSVARA FÖR MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART. ALLT MATERIAL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH STÖDS INTE. WTS GER INGA GARANTIER OM FRAMTIDA LEVERANSER AV TREDJE PARTS MATERIAL.
   4.4 WTS, TJÄNSTELEVERANTÖRERNA, DE TRÅDLÖSA OPERATÖRERNA, PROGRAMLEVERANTÖRERNA OCH DOTTERBOLAGEN TILL DE FÖREGÅENDE ERBJUDER INGA GARANTIER OM NOGGRANNHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER KVALITETEN PÅ POSITIONER, KARTDATA ELLER ANDRA DATA SOM LICENSTAGAREN FÅR TILLGÅNG TILL. LICENSTAGARENS ANVÄNDNING AV INFORMATION SOM BLIR TILLGÄNGLIG I OCH MED LICENSTAGARENS ANVÄNDNING AV PRODUKTEN SKA SKE PÅ LICENSTAGARENS RISK OCH ANSVAR.
  4. I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING SKA WTS INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR, FÖRUTOM VID GROV VÅRDSLÖSHET ELLER UPPSÅTLIG FÖRSUMMELSE FRÅN WTS SIDA, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED SKADADE ELLER FÖRSVUNNA BARN OCH HUSDJUR, ELLER NOGGRANNHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER KVALITETEN PÅ POSITIONER, KARTDATA ELLER ANDRA DATA SOM LICENSTAGAREN FÅR TILLGÅNG TILL, ELLER PRODUKTENS ICKE-KRÄNKNING, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TILLGÄNGLIGHET ELLER TILLGÅNG. WTS, WTS DOTTERBOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRERNA, DE TRÅDLÖSA OPERATÖRERNA OCH PROGRAMLEVERANTÖRERNA, ELLER LICENSGIVARE, CHEFER, REPRESENTANTER, ANSTÄLLDA ELLER PARTNERS TILL DE FÖREGÅENDE, SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA SKYLDIGA TILL LICENSTAGAREN UNDER AVTAL, FÖRSUMMELSE, STRIKT SKYLDIGHET ELLER ANNAN JURIDISK ELLER LIKVÄRDIG TEORI FÖR EVENTUELLA FÖLJD-, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR AV NÅGOT SLAG (VILKET OMFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL FÖRLUST AV VINST FRÅN VERKSAMHET, AVBROTT I VERKSAMHET, FÖRLUST AV VERKSAMHETSINFORMATION, DATA OCH LIKNANDE), OAVSETT OM DESSA KUNDE FÖRUTSES ELLER INTE, ELLER FÖR KOSTNADER FÖR ATT ERHÅLLA ERSÄTTANDE VAROR, TEKNIK ELLER TJÄNSTER, OAVSETT VILKEN GRUND ETT SÅDANT ANSPRÅK KAN HA OCH ÄVEN OM WTS ELLER PROGRAMLEVERANTÖRERNA ELLER NÅGON AV DERAS REPRESENTANTER HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR DESSA SKADOR. WTS SAMMANLAGDA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT ÅTGÄRD SKA ALDRIG ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM LICENSTAGAREN BETALAT FÖR PRODUKTEN. INGEN TALAN KAN VÄCKAS MOT WTS EFTER ETT (1) ÅR FRÅN HÄNDELSEN SOM ORSAKAT LICENSTAGAREN DE PÅSTÅDDA SKADORNA.
  5. LICENSTAGAREN BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT LICENSTAGAREN INTE HAR NÅGOT SOM HELST AVTALSFÖRHÅLLANDE TILL NÅGON AV WTS TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH ATT LICENSTAGAREN INTE UTGÖR EN UTOMSTÅENDE FÖRMÅNSTAGARE. UTÖVER EVENTUELLA SEPARATA AVTAL MELLAN LICENSTAGAREN OCH NÅGON AV WTS TJÄNSTELEVERANTÖRER SKA LICENSTAGAREN BEKRÄFTA ATT WTS TJÄNSTELEVERANTÖRER INTE HAR NÅGOT SOM HELST ANSVAR AV NÅGOT SLAG GENTEMOT LICENSTAGAREN.

 5. PERSONUPPGIFTER, ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH FÖRBÄTTRING AV TJÄNSTEN
  1. Licenstagaren ska härmed ge sitt medgivande till att personuppgifter, vilket omfattar men inte begränsas till namn, mobiltelefonnummer, mobiltelefonens märke och modell, e-postadress, betalningsmetod, om licenstagaren är djurägare och/eller har barn, samt annan information om licenstagaren, får samlas in, lagras och behandlas av WTS för att tillhandahålla licenstagaren med tjänster rörande produkten och för direkt marknadsföring. Licenstagaren ansvarar för att tillhandahålla korrekt och sanningsenliga personuppgifter till WTS. WTS lagrar sådana personuppgifter i sina databaser så länge licenstagaren har ett aktivt användarkonto för Trax-programvaran. WTS kommer för direkt marknadsföring behålla personuppgifter i sina databaser i upp till ett (1) extra år efter det att användarkontot har tagits bort. Licenstagare som nekar till att personuppgifter behandlas i samband med direkt marknadsföring ska underrätta WTS om detta skriftligen.
  2. Licenstagaren ska härmed ge sitt medgivande till att personuppgifter, som positionen för licenstagarens Trax-programvara och licenstagaren själv, får samlas in, lagras och behandlas av WTS för att tillhandahålla licenstagaren med tjänster rörande produkten. WTS behåller sådana personuppgifter i sina databaser i sextio (60) dagar från det att dessa data samlats in.
  3. Licenstagaren kan när som helst begära att WTS lämnar ut eventuella registrerade data om licenstagaren (en sådan begäran kan göras kostnadsfritt en gång per år).Licenstagaren kan när som helst begära att WTS slutar samla in personuppgifter för licenstagaren och tar bort alla lagrade personuppgifter för licenstagaren från sina databaser. Licenstagaren är medveten om och bekräftar att produkten automatiskt inaktiveras av WTS på begäran från licenstagaren enligt föregående mening, eftersom produktens funktion är beroende av att WTS har tillgång till relevanta personuppgifter för licenstagaren.
  4. Genom sin användning av produkten ska licenstagaren samtycka till att ta emot elektroniska meddelanden, vilket omfattar men inte begränsas till e-postmeddelanden, pushmeddelanden, SMS och MMS, från WTS eller tjänsteleverantörerna. Dessa elektroniska meddelanden kan bland annat innehålla information om produktrelaterade tjänster, information om licensen, etc.
  5. Trax-programvaran samlar in anonyma uppgifter under användning. Denna information innehåller inte unik information som kan identifiera din produkt eller dig. Denna information används för att förbättra noggrannheten i produkttjänsterna, kartorna och för att ta fram nya tjänster.
  6. Personuppgifter som rör licenstagaren omfattas av WTS sekretesspolicy som finns på www.traxfamily.com. Genom att samtycka till dessa villkor ska licenstagaren även samtycka till sekretesspolicyn. WTS behåller rätten att helt på eget gottfinnande ändra sekretesspolicyn med eller utan meddelande till licenstagaren. Den senaste versionen ska finnas tillgänglig på webbplatsen www.traxfamily.com och licenstagaren åtar sig att besöka webbplatsen regelbundet eftersom den senaste versionen av villkoren ska vara bindande för licenstagaren. Licenstagaren bekräftar och samtycker till att fortsatt användning av produkten efter det att villkoren ändrats ska anses utgöra licenstagarens godkännande av

 6. LICENSTAGARENS SKYLDIGHETER
  1. Om det inte förbjuds av tillämplig lagstiftning ska licenstagaren ersätta och hålla skadelösa WTS, tjänsteleverantörerna, de trådlösa operatörerna, programleverantörerna och dotterbolagen till de föregående gällande skador, förluster och kostnader (vilket omfattar men inte begränsas till rimliga advokatarvoden) som uppstår till följd av licenstagarens överträdelser av dessa villkor och/eller villkoren för Trax-maskinvaran.
  2. Licenstagaren åtar sig: (i) att inte använda produkten i strid med dessa villkor, villkoren som gäller för Trax-maskinvaran eller tillämplig lagstiftning, (ii) att inte använda produkten för att hitta en person utan att först ha fått denna persons tillåtelse, (iii) att endast använda produkten för dess avsedda syfte, samt (iv) att inte övervaka, skaffa tillgång till, hitta eller på annat sätt använda Trax-maskinvaran via någon annan programvara än Trax-programvaran.
  3. Licenstagaren har det fulla ansvaret för handlingar eller försummelser från någon tredje part som licenstagaren har beviljat åtkomst till produkten eller någon del av denna.
  4. Licenstagaren ska härmed uttryckligen samtycka till att WTS, förutom de andra rättigheter eller ersättningsrättigheter WTS kan ha, ska ha rätt till föreläggande eller annan likvärdig ersättning utan att behöva lägga borgen eller annan säkerhet för att förhindra väsentliga överträdelser eller fortgående väsentliga överträdelser av dessa villkor.

 7. UPPSÄGNING OCH UPPHÖRANDE
  1. WTS kan när som helst avbryta licenstagarens tillgång till Trax-programvaran om licenstagaren bryter mot villkoren eller om licenstagaren inte betalar tillämpliga serviceavgifter.
  2. Bestämmelserna i ingressen, avsnitten och eventuella bestämmelser som till följd av deras art är avsedda att fortsätta gälla när villkoren löper ut eller sägs upp, ska fortsätta gälla när villkoren löper ut eller sägs upp oavsett anledning.
  3. När villkoren eller licensen under dessa löper ut eller sägs upp ska WTS automatiskt inaktivera produkten. Villkorens upphörande ska inte hindra någon av parterna från att fullfölja några åtgärder under dess förfogande, vilket omfattar förelägganden, eller befria licenstagaren från sin skyldighet att betala avgifter som tillkommit eller blivit föremål för betalning av licenstagaren under dessa villkor.

 8. KONTAKTINFORMATION
  1. Alla frågor eller annan kommunikation som rör dessa villkor eller produkten ska skickas in skriftligen till WTS via e-post eller rekommenderat brev till följande adress: WTS – Wonder Technology Solutions AB
   Upplandsgatan 7
   SE 11123 Stockholm
   SVERIGE
 9. DIVERSE BESTÄMMELSER
  1. Eventuella bestämmelser i dessa villkor som är förbjudna eller som inte kan verkställas i en jurisdiktion ska i en sådan jurisdiktion inte gälla utifrån omfattningen för sådant förbud eller overkställbarhet och detta ska inte påverka de återstående bestämmelserna i villkoren. Eventuella förbud eller avsaknad i en jurisdiktion ska inte göra bestämmelsen förbjuden eller overkställbar i andra jurisdiktioner.
  2. Rubrikerna i dessa villkor används endast som referens och ska inte på något sätt påverka betydelsen eller tolkningen av bestämmelserna i dessa villkor.
  3. Om WTS inte utövar eller verkställer någon av sina rättigheter eller bestämmelserna i dessa villkor ska WTS inte anses avsäga sig sådana rättigheter eller bestämmelser.

 10. TILLÄMPLIG LAG
  1. Dessa villkor och eventuella tvister, konflikter eller anspråk under dem ska regleras av lagarna i Sverige utan hänsyn till dess principer om lagkonflikter.