1 Bereik

1.1
Deze algemene voorwaarden (de “voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen die door u zijn of worden gedaan voor hardware, software of licenties die aan u worden aangeboden via www.traxfamily.com (de “website”). Alle hardware, software of licenties die aan u worden aangeboden op of via de website, worden aan u aangeboden door WTS – Wonder Technology Solutions AB, registratienummer 556498-1800, met zetel te Upplandsgatan 7, 11123 Stockholm, Zweden (hierna “WTS” genoemd).

1.2
De hardware, software of licenties die op of via de website worden aangeboden, zijn bedoeld voor volwassenen. Indien u jonger bent dan 18 jaar of de wettelijke leeftijd in het land waar u woont, garandeert u dat uw ouder, voogd of andere verantwoordelijke volwassene zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven voor uw aankoop via de website.

1.3
LET OP DAT DEZE VOORWAARDEN ALLEEN DE VOORWAARDEN UITEENZETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE BESTELLINGEN DIE DOOR U VIA DE WEBSITE ZIJN GEDAAN EN DAT DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE TOEZIEN OP UW GEBRUIK VAN DE HARDWARE, SOFTWARE OF LICENTIES DIE WTS AAN U AANBIEDT, BESCHIKBAAR ZIJN OP TRAXFAMILY.COM. LET DAARNAAST OP DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ONDERHEVIG IS AAN HET PRIVACYBELEID VAN WTS DAT BESCHIKBAAR IS OP TRAXFAMILY.COM.

2 Bestellingen en prijzen

2.1
De door u gedane bestellingen zijn afhankelijk van de acceptatie door WTS. Een overeenkomst tussen u en WTS komt pas tot stand bij acceptatie door WTS.

2.2
Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van producten.

2.3
WTS behoudt zich het recht voor om bestellingen geheel of deels te weigeren.

2.4
De van toepassing zijnde prijzen worden op de website genoemd op de datum dat de bestelling is geplaatst. WTS behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar een dergelijke wijziging heeft geen invloed op bestellingen die voor de wijzigingsdatum zijn geplaatst. Alle prijzen zijn inclusief btw (belasting over de toegevoegde waarde). U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele lokale belastingen, omzet- en gebruiksbelastingen en eventuele andere belastingen, overheidsheffingen en douaneheffingen, indien van toepassing, gerelateerd aan uw bestelling.

2.5
Verzendings- en administratiekosten (indien van toepassing) worden over de op de website vermelde verkoopprijs gerekend. Verzendings- en administratiekosten (indien van toepassing) variëren afhankelijk van uw bezorgadres en gekochte hardware, software of licenties. De verzendings- en administratiekosten die van toepassing zijn op uw aankoop, worden getoond in uw winkelwagentje op de website.

3 Betalingsmethode

3.1
WTS accepteert verschillende betalingsmethodes afhankelijk van uw land. De betalingsmethodes die van toepassing zijn op uw land, kunnen worden gevonden optraxfamily.com.

4  Levering en verliesrisico

4.1
Afhankelijk van de beschikbaarheid van het product worden pakketten over het algemeen 3 à 7 dagen na ontvangst van de betaling door WTS verzonden. Standaardlevertijden variëren afhankelijk van uw land.

4.2
Uw bestelling wordt afgeleverd op het adres dat u als leveradres hebt opgegeven, elektronisch of via automatische activatie (van toepassing als u een licentie koopt). Indien uw bestelling uit meerdere producten bestaat, behoudt WTS het recht voor om elk product apart af te leveren en/of te activeren.

4.3
Het verlies- of schaderisico voor hardware, software en licenties gaat op u over op het moment van levering op het door u opgegeven leveradres of het in bezit nemen.

5  Retourbeleid

5.1
U hebt het recht om hardware die via de website is gekocht, terug te sturen om welke reden dan ook op elk moment gedurende veertien (14) dagen na de datum van ontvangst op uw leveradres. U hebt het recht om hardware die via de website is gekocht, te retourneren, op voorwaarde dat de hardware niet is gebruikt.

5.2
Indien u ervoor kiest om de hardware die via de website is gekocht, te retourneren in overeenstemming met lid 5.1 hieroven, moet u contact opnemen met WTS binnen veertien (14) dagen na de dag van ontvangst op uw leveradres via support@traxfamily.com om een verzendingsnummer te ontvangen. De hardware moet worden teruggestuurd in de originele verpakking en in een grotendeels onveranderde toestand naar het door WTS opgegeven adres. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de verzendingskosten die bij het retourneren van de hardware horen. Indien de teruggestuurde hardware in een grotendeels onveranderde toestand is teruggestuurd, betaalt WTS de betaalde bedragen voor de desbetreffende hardware aan u terug. WTS geeft geen geld terug indien de teruggestuurde hardware niet is teruggestuurd in een grotendeels onveranderende toestand.

5.3
U hebt het recht om software die via de website is aangekocht, te annuleren in overeenstemming met leden 5.1 en 5.2 hierboven, maar alleen als u de software niet hebtt geïnstalleerd, gedownload of geactiveerd.

6 Beperkte garantie van toepassing op door WTS verkochte hardware

6.1
WTS biedt een beperkte garantie dat de door WTS verkochte hardware vrij is van materiaal- en productietekortkomingen wanneer deze normaal en in overeenstemming met WTS-instructies wordt gebruikt. In zoverre toegestaan door de geldende wetgeving, is de door WTS aangeboden beperkte garantie beperkt voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum waarop de hardware was aangekocht. Indien de beperking van één (1) jaar vanaf de datum dat de hardware was gekocht, niet in overeenstemming is met de wet, biedt WTS een beperkte garantie in overeenstemming met de wet. Deze garantie is niet van toepassing op: (i) oppervlakkige schade inclusief, maar niet beperkt tot, krassen en gebroken plastic (ii) gebruiksdelen, zoals batterijen of beschermende coatings, tenzij er zich een fout voordoet als gevolg van een defect in het materiaal of productie; (iii) schade veroorzaakt door een ongeluk, mishandeling, verkeerd gebruik, contact met vloeistoffen, vuur of een andere externe oorzaak; (iv) schade veroorzaakt door gebruik met een ander product; of (v) defecten veroorzaakt door normale slijtage of anders als gevolg van het op normale wijze ouder worden van de hardware. Deze beperkte garantie dekt geen software of licenties.

6.3
MET UITZONDERING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT WTS PRODUCTEN VOETSTOOTS AAN EN WTS GEEFT GEEN GARANTIE INZAKE DE PRODUCTEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIE VAN NIET-SCHENDING, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, TOEGANKELIJKHEID EN BESCHIKBAARHEID.

6.4
Indien u een claim wilt indienen onder de beperkte garantie, neem contact op met WTS via info@traxfamily.com binnen één jaar vanaf het moment dat u de hardware hebt gekocht. De hardware moet zo snel mogelijk na uw kennisgeving aan WTS worden teruggezonden aan WTS naar het door WTS opgegeven adres, inclusief uitleg van het defect.

7 Voortdurende geldigheid

7.1
Bepalingen die volgens hun aard zijn bedoeld om van kracht te blijven na verloop of beëindiging van een verkoop of abonnement, blijven van kracht.

8 Contactgegevens

8.1
Alle vragen, klachten of andere communicatie inzake deze voorwaarden moeten schriftelijk worden ingediend en aan WTS worden gestuurd per e-mail of aangetekende brief naar het volgende adres:

WTS – Wonder Technology Solutions AB
Upplandsgatan 7
SE-11123 Stockholm
Zweden

9  Overige bepalingen

9.1
Enige bepaling van deze voorwaarden die in enige jurisdictie verboden of niet afdwingbaar is, heeft voor die jurisdictie geen rechtsgevolg in zoverre het verbod en niet-afdwingbaarheid gelden, zonder dat de overige bepalingen van de voorwaarden ongeldig worden. Dergelijke verboden of niet-afdwingbare bepalingen worden zoveel mogelijk als wettelijk is toegestaan, volgens de oorspronkelijke betekenis en intentie van dergelijke bepalingen uitgelegd. Elk verbod of niet-afdwingbaarheid in een jurisdictie maakt die bepaling in een andere jurisdictie niet ongeldig of niet-afdwingbaar.

10  Toepasselijk recht

10.1
Deze voorwaarden worden beheersd door de Zweedse wet en worden in overeenstemming ermee uitgelegd zonder afbreuk te doen aan enige andere wettelijke verplichting in het land waarin u woont. Daarom zijn de interpretatie, uitvoering en annulering van deze voorwaarden exclusief onderworpen aan de Zweedse wet en eventuele geschillen met betrekking tot en/of voortvloeiend uit de voorwaarden worden exclusief door de Zweedse rechter beslecht. Indien u een consument bent, worden eventuele geschillen beslecht bij de rechtbank van uw domicilie of woonplaats op basis van de geldende wetgeving. Niettegenstaande het tegendeel beperkt niets WTS in het instellen van een vordering inzake een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of een claim inzake niet-betaling tegen u in enig land waar een dergelijke inbreuk of niet-betaling zou hebben plaatsgevonden of in het land waar u woont.