1 Omfattning

1.1
Dessa villkor (”villkoren”) ska gälla alla beställningar som skickas in eller kommer att skickas in av dig för maskinvara, programvara eller licenser som du erbjuds på eller via www.traxfamily.com (”webbplatsen”). Maskinvara, programvara eller licenser som du erbjuds på eller via webbplatsen erbjuds av WTS – Wonder Technology Solutions AB, org. nr. 556498-1800, med registrerad adress Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sverige (nedan kallat ”WTS”).

1.2
Maskinvara, programvara eller licenser som erbjuds på eller via webbplatsen är avsedda för vuxna och om du är under 18 år, eller under den lagstadgade myndighetsåldern i ditt bosättningsland, garanterar du att din förälder, din förmyndare eller en annan ansvarig vuxen på förhand har gett dig tillåtelse att göra inköp på webbplatsen.

1.3
OBSERVERA ATT DESSA VILLKOR ENDAST SYFTAR TILL ATT ANGE DE VILLKOR SOM GÄLLER BESTÄLLNINGAR SOM SKICKAS IN AV DIG VIA WEBBPLATSEN OCH ATT DE ALLMÄNNA VILLKOR SOM STYR DIN ANVÄNDNING AV MASKINVARA, PROGRAMVARA ELLER LICENSER SOM DU ERBJUDS AV WTS FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ TRAXFAMILY.COM. DU SKA OCKSÅ OBSERVERA ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN STYRS AV WTS SEKRETESSPOLICY SOM FINNS TILLGÄNGLIG PÅ TRAXFAMILY.COM.

2 Beställningar och priser

2.1
Alla beställningar som skickas in av dig måste godkännas av WTS. Ett avtal mellan dig och WTS ska slutas först när WTS godkänt beställningen.

2.2
Alla beställningar är beroende av produkternas tillgänglighet.

2.3
WTS behåller rätten att helt eller delvis avvisa beställningar.

2.4
De priser som ska tillämpas är de som anges på webbplatsen på det datum beställningen görs. WTS behåller rätten att ändra priserna när som helst, men en sådan ändring ska inte påverka beställningar som gjorts före ändringsdatumet. Alla priser är inklusive moms (mervärdesskatt). Du är ensam ansvarig för eventuella lokala skatter, försäljnings- och nyttjandeskatter och andra skatter, myndighetsavgifter och tullavgifter som kan förekomma i samband med din beställning.

2.5
Eventuella frakt- och hanteringsavgifter ska tillämpas utöver försäljningspriset som anges på webbplatsen. Eventuella frakt- och hanteringsavgifter varierar beroende på leveransadressen och maskinvaran, programvaran eller licenserna. Frakt- och hanteringsavgifterna för din beställning visas i kundvagnen på webbplatsen.

3 Betalningsmetoder

3.1
WTS accepterar olika betalningsmetoder beroende på land. Du kan se vilka betalningsmetoder som kan användas från ditt land på
traxfamily.com.

4 Leverans och förlustrisker

4.1
Om produkterna finns tillgängliga brukar produkterna skickas 3-7 dagar efter det att WTS mottagit betalning. Normala leveranstider varierar från land till land.

4.2
Din beställning levereras till den adress du anger som leveransadress, elektroniskt eller genom automatisk aktivering (om du köper en licens). Om din beställning innehåller flera produkter har WTS rätt att leverera och/eller aktivera produkterna separat.

4.3
Riskerna för förluster eller skador på maskinvaran, programvaran och licenserna övergår till dig när de levereras till den angivna leveransadressen eller i din ägo.

5 Returer

5.1
Du har rätt att returnera maskinvara som du köpt via webbplatsen oavsett anledning inom fjorton (14) dagar från det att du mottagit den på leveransadressen. Din rätt att returnera maskinvara som du köpt via webbplatsen är beroende av att maskinvaran inte har använts.

5.2
Om du väljer att returnera maskinvara som du köpt via webbplatsen i enlighet med avsnitt 5.1 ovan måste du kontakta WTS inom fjorton (14) dagar från det att du mottagit den på leveransadressen genom att skicka ett meddelande till support@traxfamily.com och få ett returnummer. Maskinvaran måste returneras i originalförpackningen och i väsentligt oändrat skick till den adress som anges av WTS. Du ansvarar för eventuella fraktkostnader i samband med returen av maskinvaran. Om maskinvaran returneras i ett väsentligt oändrat skick kommer WTS att återbetala det belopp som betalats för den aktuella maskinvaran. WTS återbetalar inget till dig om maskinvaran returneras i ett inte väsentligt oändrat skick.

5.3
Du har endast rätt att säga upp programvara som du köpt via webbplatsen i enlighet med avsnitt 5.1 och 5.2 ovan om du inte har installerat, hämtat eller aktiverat programvaran.

6 Begränsad garanti för hårdvara som säljs av WTS

6.1
WTS erbjuder en begränsad garanti för att maskinvaran som säljs av WTS är fri från fel i material och tillverkning när den används normalt och i enlighet med anvisningarna från WTS. I den utsträckning det tillåts enligt lag ska den begränsade garantin från WTS gälla under ett (1) år från maskinvarans inköpsdatum. Om tidsgränsen på ett (1) år från maskinvarans inköpsdatum inte följer gällande lagstiftning ska WTS erbjuda en garanti som följer sådan lagstiftning. Denna garanti gäller inte för: (i) kosmetiska skador som omfattar men inte begränsas till repor och skador på plasten, (ii) förbrukningsartiklar som batterier eller skyddsbeläggningar om inte felen uppstått till följd av fel i material eller tillverkning, (iii) skador som uppstått till följd av olycka, missbruk, fel användning, kontakt med vätska eller eld, eller andra externa orsaker, (iv) skador som uppstått vid användning med en annan produkt eller (v) fel som uppstått till följd av vanligt slitage eller till följd av maskinvarans normala åldrande. Denna begränsade garanti täcker inte programvara eller licenser.

6.3
UTÖVER DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TILLHANDAHÅLLER WTS PRODUKTEN I BEFINTLIGT SKICK OCH WTS ERBJUDER INGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VILKET OMFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL GARANTIER OM ICKE-KRÄNKNING, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TILLGÄNGLIGHET OCH TILLGÅNG.

6.4
Vill du lämna in ett krav under den begränsade garantin måste du kontakta WTS via info@traxfamily.com inom ett år från det att du köpt maskinvaran. Maskinvaran måste returneras till WTS till den adress som tillhandahålls av WTS så snart som möjligt efter det att du har kontaktat WTS, tillsammans med en förklaring av felet.

7 Giltighet

7.1
Alla bestämmelser som till följd av deras art är avsedda att fortsätta gälla efter det att en försäljning eller prenumeration utgått eller avslutats ska fortsätta att gälla.

8 Kontaktinformation

8.1
Alla frågor, klagomål eller annan kommunikation som rör dessa villkor ska skickas in skriftligen till WTS via e-post eller rekommenderat brev till följande adress:

WTS – Wonder Technology Solutions AB

Upplandsgatan 7
SE-11123 Stockholm
Sverige

9 Diverse bestämmelser

9.1
Eventuella bestämmelser i dessa villkor som är förbjudna eller som inte kan verkställas i en jurisdiktion ska i en sådan jurisdiktion inte gälla utifrån omfattningen för sådant förbud eller overkställbarhet och detta ska inte påverka de återstående bestämmelserna i villkoren. En sådan förbjuden eller overkställbar bestämmelse ska tolkas så nära som juridiskt möjligt till bestämmelsens ursprungliga lydelse och syfte. Eventuella förbud eller avsaknad i en jurisdiktion ska inte göra bestämmelsen förbjuden eller overkställbar i andra jurisdiktioner.

10 Tillämplig lag

10.1
Dessa villkor regleras av lagarna i Sverige och ska tolkas utifrån dessa, utan att det påverkar andra obligatoriska lagar i ditt hemvistland. Därför ska dessa villkor exklusivt tolkas, verkställas och avbrytas enligt svensk lagstiftning och eventuella tvister i samband med och/eller till följd av dem ska lösas exklusivt i svensk domstol. Om du är en konsument ska eventuella tvister lösas i domstolen i din hemort eller vistelseort utifrån tillämplig lag. Oavsett om något annat anges ska inget kunna hindra WTS från att väcka talan om kränkningar av immaterialrätter mot dig eller om utebliven betalning mot dig i ett land där sådan kränkning eller utebliven betalning påstås ha skett eller i ditt hemvistland.